Stanovy

úplné znění stanov ke dni 31.8.2020
Asociace hudebního průmyslu České republiky z. s. se zřizuje v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Název Spolku je Asociace hudebního průmyslu České republiky z. s. (dále zpravidla jen „AHP ČR“).
 2. AHP ČR je státem registrovaná, samosprávná, nezávislá, nepolitická, dobrovolná a otevřená zájmová organizace. Je spolkem právnických a fyzických osob (dále zpravidla jen „subjektů“), které působí v oblasti pořádání a realizace hromadných kulturních akcí (dále zpravidla jen „akcí“), podnikajících s cílem dosažení zisku, bez významné podpory z veřejných zdrojů.
 3. Subjekty jsou především pořadatelé akcí, poskytovatelé prostor, poskytovatelé služeb souvisejících s pořádáním akcí, poskytovatelé lidských zdrojů nutných k pořádání akcí a poskytovatelé ticketingových služeb.
 4. Sídlem AHP ČR je Praha. AHP má celostátní působnost na území České republiky a je založena na dobu neurčitou.

Článek II.
Účel AHP ČR

 1. AHP ČR je založena jako samostatný právní subjekt a jeho účelem je sdružovat všechny subjekty specifikované v čl. I.
 2. Účelem AHP ČR je zejména
 • zastupovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat zájmy svých členů;
 • rozvíjet spolupráci mezi členy
 • formulovat a prosazovat tyto zájmy při jednání s orgány státní správy, samosprávy, s vládními i nevládními institucemi;
 • komunikovat s médii a prezentovat zájmy spolku odborné i laické veřejnosti.

Článek III.
Hlavní činnost AHP ČR

 1. AHP ČR vykonává hlavní činnosti za účelem, jenž je vymezen v čl. II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností AHP ČR není podnikáním ani výdělečnou činností

Článek IV.
Vedlejší činnost AHP ČR

 1. AHP ČR může vykonávat i vedlejší činnosti k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku. Tyto vedlejší činnosti spočívají především ve formě výdělečné činnosti, jejíž zisk se použije především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek V.
Členství

 1. Členství v AHP ČR je dobrovolné. Členem AHP ČR se může stát každá fyzická či právnická osoba působící v oblasti dle čl. I. těchto stanov.
 2. Za člena, právnickou osobu jedná v AHP ČR její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 3. Prvními zakládajícími členy se automaticky stávají osoby přítomné ustavující schůzi asociace, kteří souhlasili, že zaplatí vstupní poplatek.
 4. Členem se stává subjekt na základě řádně podané, vyplněné přihlášky a zaplacením vstupního poplatku a členského příspěvku, o jehož přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonný výbor AHP ČR na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství, přičemž na přijetí za člena AHP ČR není právní nárok.
 5. Členství v AHP ČR zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením, tj. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výkonnému výboru AHP ČR;
b) člen přestane podnikat v oboru dle čl. V. odst. 1.;
c) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
d) zánikem právnické osoby;
e) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z AHP ČR vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výkonný výbor AHP ČR má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje účel AHP dle stanov;
f) nebyl uhrazen členský příspěvek a vstupní poplatek v plné výši;
g) významným porušením Etického kodexu AHP ČR, bude-li tento vytvořen a schválen;
h)zánikem AHP ČR;
i) z jiných důvodů stanovených zákonem.

6. Při zániku členství v AHP ČR se uhrazený členský příspěvek nevrací zpět
7. Členové jsou povinni dodržovat Etický kodex AHP ČR, bude-li tento vytvořen a schválen.
8. Členové AHP ČR neručí za dluhy AHP ČR.
9. Údaje o členech AHP ČR mohou být zpřístupněny pouze kumulativně k dosažení cílů a účelů asociace dle čl. II stanov.

Článek VI.
Práva a povinnosti člena AHP ČR

1. Člen AHP ČR má právo:

a) účastnit se a hlasovat o činnosti AHP ČR;
b) být pravidelně informován o dění v AHP ČR;
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům AHP ČR a obdržet odpověď na své podání;
d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů AHP ČR;
e) minimálně 1/3 všech členů má právo svolat členskou schůzi v podobě žádosti učiněné doporučeným dopisem adresovaným výkonnému výboru.

2. Člen AHP ČR je povinen:

a) dodržovat stanovy, usnesení členské schůze a jiná rozhodnutí přijatá dle stanov;
b) platit řádně a včas členské příspěvky;
c) chránit a zachovávat dobré jméno AHP ČR;
e) dodržovat Etický kodex AHP ČR, bude-li tento vytvořen a schválen;
f) nepoškozovat svým jednáním AHP ČR;
g) oznámit AHP ČR případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny.

Článek VII.
Orgány AHP

AHP ČR si pro zabezpečení své činnosti a fungování vytváří následující orgány:

1. Členská schůze

a) je nejvyšším orgánem AHP ČR a tvoří jej všichni členové AHP ČR, resp. jejich statutární zástupci či jimi zmocněné osoby;

b) se koná minimálně jednou ročně a svolává ji předseda Výkonného výboru formou doručení pozvánky jednotlivým členům AHP ČR a to minimálně 30 dní před termínem konání schůze;

c) je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů AHP ČR. V případě, že není usnášeníschopná, svolá předseda Výkonného výboru v novém náhradním termínu, nejméně do 15 dnů, novou schůzi, kde již stačí přítomnost minimálně 20 % členů, aby byla schůze usnášeníschopná;

d) ve výjimečných případech může Výkonný výbor svolat členskou schůzi ve zkráceném termínu, hlasovat se může elektronicky a v takovém případě je hlasování platné, pokud hlasovalo více než 50% členské základny;

e) rozhoduje formou hlasování s tím, že každý člen má jeden hlas a pro přijetí rozhodnutí stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů AHP ČR;

f) hlasuje o změně stanov;

g) rozhoduje o vzniku a zániku členství v AHP ČR, pokud je o to požádána Výkonným výborem;

h) volí a odvolává členy Výkonného výboru AHP ČR;

i) rozhoduje o hlavních směrech činnosti AHP ČR;

j) schvaluje zprávu o hospodaření AHP ČR a řádnou účetní závěrku za uplynulé období;

k) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků;

l) přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou ve výlučné působnosti jiných orgánů;

m) rozhoduje o zániku a přeměně AHP ČR a určuje osobu likvidátora;

n) o rozhodnutích přijatých na členské schůzi se pořizuje zápis, který je dokumentem zásadní povahy, závazným pro všechny členy AHP ČR a svým podpisem jej ověřuje předseda nebo osoba jím pověřená.

2. Výkonný výbor

a) je kolektivním statutárním orgánem, který plní usnesení členských schůzí a řídí AHP ČR v souladu se zákonem a těmito stanovami, je volen na dva roky.

b) se skládá z 5 členů, kteří si volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu.

c) důsledně realizuje závěry a usnesení členské schůze z oblasti řízení, plánování a provádění činnosti AHP ČR v zájmu jejích cílů a vnějších vztahů.

d) spravuje majetek AHP ČR a rozhoduje o jeho hospodárném využití, sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření, schvaluje podklady pro rozpočet a účetní uzávěrky.

e) má ve svém čele předsedu, který reprezentuje AHP ČR navenek, řídí a svolává schůze Výkonného výboru a členské schůze a podepisuje zápisy z jednání Výkonného výboru a členské schůze. V případě nepřítomnosti předsedy či zániku jeho mandátu vykonává pravomoci předsedy místopředseda.

g) činí veškerá rozhodnutí na základě většinového konsensu. Předseda nebo místopředseda výboru a jeden člen výboru podepisují smlouvy uzavírané za AHP ČR a podepisují také plné moci při zastupování AHP ČR.

h) má povinnost svolat členskou schůzi v případně žádosti alespoň 1/3 všech členů AHP ČR, která musí být učiněna doporučeným dopisem adresovaným předsedovi AHP ČR nejméně 1 měsíc před vyžadovaným datem svolání členské schůze.

i) rozhoduje o vzniku a zániku členství v AHP ČR

j) u právnické osoby – člena se funkce ve Výkonném výboru vztahuje pouze k osobě zástupce právnické osoby. V případě zániku právního vztahu zástupce k právnické osobě

 • členovi AHP ČR, automaticky zaniká i jeho funkce ve Výkonném výboru.

Článek VIII.
Hospodaření AHP ČR

1. Zdroje prostředků AHP ČR k zajištění jejího hospodaření jsou:

 • vstupní poplatky;
 • členské příspěvky;
 • příjmy z vlastní činnosti v souladu s čl. IV.;
 • dotace, subvence a dary.
 1. AHP ČR hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 2. Veškeré získané prostředky musí být užity v souladu se stanovami, účely asociace a úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj.
 3. Majetek AHP ČR je ve vlastnictví AHP ČR jako celku. O převodech vlastnického práva k movitému i nemovitému majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor po předchozím souhlasu členské schůze.
 4. V případě zániku nebo zrušení AHP ČR bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze.
 5. AHP ČR zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Pro platnost tohoto rozhodnutí je nutné, aby pro rozpuštění AHP ČR hlasovala 3/5 většina přítomných členů na členské schůzi.

Článek IX.
Ostatní ustanovení

 1. Stanovy AHP ČR mohou být změněny na členské schůzi rozhodnutím 3/5 většiny přítomných členů.
 2. Toto znění stanov bylo přijato na ustavující schůzi AHP ČR.
 3. Úplné znění těchto stanov je účinné dnem zápisu spolku AHP ČR do veřejného rejstříku.